Friday, March 15, 2019

Przewaga konsumenta na rynku kredytów hipotecznych

Komisja Nadzoru Finansowego ze swoimi rekomendacjami, a także zaktualizowana ustawa o kredycie hipotecznym daje konsumentom nadzieję na dogodną obsługę kredytu hipotecznego. Jakie warunki udzielania kredytów hipotecznych warto uznać za pozytywne dla kredytobiorców?

Kredyty hipoteczne tylko w PLN

Jedna z najważniejszych zmian, która w 100% obowiązuje od 2019 to udzielanie kredytów hipotecznych wyłącznie w walucie uzyskiwanych dochodów. To wyklucza praktycznie zobowiązania w walutach obcych i promuje zadłużenie w PLN. Informacja jest korzystna, szczególnie dla mniej świadomych ekonomicznie kredytobiorców, którzy zazwyczaj tracili na podobnych praktykach spekulacyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego wyjaśnia wskazany wątek szerzej w rekomendacji S. Kolejna kwestia dotyczy wydawania zobowiązującej decyzji kredytowej po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę. Nie ma mowy o tym, aby bank nagle się rozmyślił z udzielenia kredytu hipotecznego na ustalonych wcześniej warunkach. Oczywiście do udzielenia kredytu hipotecznego w dalszym ciągu wymaga się pozytywnej zdolności kredytowej, na którą składa się regularny dochód, wiek, stan cywilny, liczba domowników na utrzymaniu, zatrudnienie w danej branży, ewentualne zaległości w spłacie dotychczasowych zobowiązań. Obowiązek informowania kredytobiorcy o decyzji kredytowej to duża nowość w ustawie o kredycie hipotecznym. Dzięki temu kredytobiorca posiada pewność, że otrzyma pieniądze na ustalonych warunkach. Nie trzeba obawiać się nagłego wycofania kredytodawcy. Większy komfort współpracy przekłada się na spore zaufanie do rynku kredytów hipotecznych.

Pośrednik w odpowiednim rejestrze – większe bezpieczeństwo

Kredytobiorca nie jest zmuszony do współpracy tylko z bankiem, ale również z pośrednikami, od niedawna zrzeszanymi w odpowiednich rejestrach zarządzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bez wpisu do rejestru agent kredytowy nie jest w stanie prowadzić działalności. Dochodzi do tego zestaw dobrych praktyk, egzaminy branżowe poszerzające kwalifikacje. Wykwalifikowany pośrednik posiada najczęściej wgląd do większej bazy ofert kredytów hipotecznych, a także własne grupy kredytowe, co umożliwia w dużym stopniu negocjowanie lepszych warunków spłaty.

Restrukturyzacja kredytów hipotecznych wpisana w widełki ustawowe

Przy ewentualnych problemach ze spłatą kredytu hipotecznego kredytobiorca otrzyma od banku plan restrukturyzacyjny, właściwie obligatoryjnie, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym. Bank zaproponuje po analizie aktualnej sytuacji majątkowej wydłużenie okresu spłaty lub zawieszenie regulowania rat w zależności od preferencji konsumenta, wspólnych ustaleń. W krytycznym przypadku dochodzi oczywiście do sprzedaży nieruchomości. Ale ten proces trwa minimum 6 miesięcy. To okres najczęściej wystarczający do zrealizowania efektywnej transakcji. Konsument na rynku kredytów hipotecznych posiada naprawdę duże możliwości, a przy niskich stopach procentowych podpisanie umowy długoterminowej z bankiem staje się jeszcze bardziej opłacalne.