Wednesday, July 26, 2017

Najczęściej występujące zabezpieczenia kredytu.

Każdy kredyt hipoteczny wymaga konkretnego zabezpieczenia. Takich zabezpieczeń może być kilka. Najbardziej popularnym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka. W przypadku tego zabezpieczenia hipoteka obciąża nieruchomość jaka należy do dłużnika, prawem na mocy którego można dochodzić roszczenia poprzez wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Dzięki takiemu wpisowi wierzyciel ma pierwszeństwo do tego, aby dochodzić swoich praw nawet w sytuacji, kiedy nieruchomość zmieni właściciela. Kolejnym z zabezpieczeń kredytów hipotecznych jest zastaw na zasadach ogólnych. Taki zastaw dotyczy nieruchomości należącej do kredytobiorcy. Może być również zastaw rejestrowy, który można ustanowić na rzeczach ruchomych należących do kredytobiorcy. W przypadku zastawu rejestrowego przedmiot zastawu może być nadal w posiadaniu kredytobiorcy, zaś w przypadku zastawu na zasadach ogólnych nie jest to dopuszczalne. Mamy jeszcze zastaw na prawach. W tym przypadku zastaw związany jest z prawami zbywalnymi jakimi mogą być między innymi papiery wartościowe, czy też udziały w spółkach.

Przewłaszczenie, poręczenie.

Do zabezpieczeń kredytów hipotecznych zalicza się również przewłaszczenie na zabezpieczenie. W tym przypadku kredytodawca ma upoważnienie do tego, aby przewłaszczyć ruchome przedmioty na pokrycie roszczeń z tytułu kredytu jaki jest niespłacony. Blokada rachunków bankowych to kolejne z zabezpieczeń kredytu hipotecznego. Tutaj wyodrębnia się na rachunku bankowym środki lub depozyty jakie należą do kredytobiorcy i na tej podstawie udostępnia się je kredytodawcy w momencie, kiedy powstaje zaległość w spłacaniu zobowiązania. Kaucja jest formą zabezpieczenie, w której kredytobiorca składa kredytodawcy zabezpieczenie w formie pieniędzy, bonów oszczędnościowych, czy też innych przedmiotów, które mają jakąś wartość. Poręczenie również zalicza się do zabezpieczenia kredytu hipotecznego. W tym przypadku osoba poręczyciela zobowiązuje się, że spłaci kredyt w sytuacji, kiedy główny kredytobiorca zaprzestanie to robić. Mamy jeszcze gwarancje bankowe, które są zobowiązaniem banku, do tego, że zapłaci on określoną sumę kredytodawcy, kiedy kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec osoby wierzyciela, a co jest potrzebne gdy potrzebna jest pożyczka gotówkowa - niskarata.org/kredyty-gotowkowe.